top of page

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Informujemy o przetwarzaniu Państwa danych osobowych.

 1. Administrator danych osobowych
  Szymon Wieczorek prowadzący działalność gospodarczą Szymon Wieczorek Wichaister ul. Ogrodowa 9, 32-065 Wola Filipowska, NIP: 5130067554, adres email: wichaister@outlook.com.

   

 2. Cele i podstawy przetwarzania danych
  Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Państwa żądanie co do Państwa danych, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b) RODO);

   

 3. Kategorie danych przetwarzanych przez naszą firmę
  - Podstawowe dane identyfikacyjne: imię i nazwisko.
  - Dane identyfikacyjne przyznane przez organy publiczne.
  - Elektroniczne dane identyfikacyjne. 
  - Elektroniczne dane lokalizacyjne.
  - Biometryczne dane identyfikacyjne. 
  - Finansowe dane identyfikujące. 
  - Transakcje finansowe.

   

 4. Odbiorcy danych
  Państwa dane możemy udostępniać podmiotom przetwarzającym: sądom, prokuraturom, kancelariom komorniczym, mediatorom, pełnomocnikom profesjonalnym (radcom prawnym, adwokatom), firmom księgowym, prawniczym, informatycznym, likwidatorom szkód, biurom typu: kadry i płace zajmujących się obsługą naszej firmy.

   

 5. Przekazywanie danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych
  Nie przekazujemy Państwa danych poza teren UE Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Państwa dane jako dane niezidentyfikowane mogą być przedmiotem transferu danych w przypadku korzystania przez Państwa z serwerów zlokalizowanych poza obszarem UE w ramach transakcji dotyczących umowy. 

   

 6. Okres przechowywania danych
  Państwa dane będą przechowywane:
  - przez okres obowiązywania umowy,
  - do końca przedawnienia roszczeń wynikających z umowy,
  - do czasu archiwizacji dokumentów oraz do celów tworzenia portfolio wykonawcy. 

   

 7. Prawa związane z danymi
  W związku z pozyskanymi danymi mają Państwo następujące prawa: 
  - prawo dostępu do danych osobowych,
  - prawo żądania sprostowania danych osobowych,
  - prawo żądania usunięcia danych osobowych,
  - prawo żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  - prawo wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych ze względu na szczególną sytuację –   w przypadkach, kiedy przetwarzamy dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, 
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, tj. prawo otrzymania od nas danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie informatycznym nadającym się do odczytu maszynowego. Mogą Państwo przesłać te dane innemu administratorowi danych lub zażądać, abyśmy przesłali dane do innego administratora. Jednakże zrobimy to tylko jeśli takie przesłanie jest technicznie możliwe. Prawo do przenoszenia danych osobowych przysługuje tylko co do tych danych, które przetwarzamy na podstawie umowy z lub na podstawie Państwa zgody.

  Aby skorzystać z powyższych praw, proszę się kontaktować z nami pod wskazanym adresem lub mailowo.

   

 8. Informacja o wymogu dobrowolności podania danych
  Podanie przez Państwa danych jest:
  - warunkiem zawarcia umowy w zakresie objętym umową
  - dobrowolne.
  Jeśli nie podadzą Państwo danych możemy odmówić zawarcia umowy. 

   

 9. Informacja o źródle danych. 
  Powyższe dane uzyskaliśmy bezpośrednio od Państwa.

bottom of page